Kandidatura
na
prezidenta a viceprezidenta ČGF


JUDr. Vratislav Janda

PaedDr. Jan Loužecký, CSc.

Aktuality

Vážení přátelé, Dovolte mi malé ohlédnutí za předvolebním rokem. Cestou pracovních skupin jsme probírali několik zajímavých témat, která rezonují napříč kluby i golfovými resorty, velkými i malými, včetně akademií a drivingů. Během šesti měsíců se podařilo zanalyzovat a shromáždit řadu podnětů a najít ... číst dále

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Rozhovory

Funkce: Rektor Univerzity Karlovy, Téma rozhovoru: Akademický golf .... číst dále

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Náš program v 6 bodech

1

Chceme proměnit Českou golfovou federaci ve skutečnou federaci! 

Federativní uspořádání znamená rovnoprávné postavení různých vedle sebe existujících a vzájemně na sobě závislých celků. Tím dnešní ČGF není. Myšlenka „federace“ nám ale připadá správná, teď máme příležitost ji konečně naplnit.

2

ČGF musí být jediným a autentickým reprezentantem českého golfu! 

ČGF v dnešní podobě nezastupuje celý český golf, ale jen jednu jeho část. To chceme změnit. Žádný jiný subjekt není lépe předurčen k tomu, aby sjednocující roli v českém golfu naplnil.

3

Český golf, to jsou (i) hráči a jejich kluby, (ii) hřiště a jejich majitelé, (iii) trenéři a jejich žáci a žákyně. 

ČGF se dlouhodobě kvalitně stará o první část, tedy sportovní golf. Nyní je čas dobudovat i zbylé dva pilíře – jedině tak bude ČGF stabilní a bude moci naplno vykonávat svou přirozenou roli.

4

Chceme změnit roli prezidenta a viceprezidentů ČGF. 

V budoucnu by měl prezident více obhajovat golf směrem k veřejnosti, veřejné správě, ke sportovním svazům i k mezinárodním organizacím. K tomu potřebuje více prostoru a volnější ruce. Působení dovnitř federace – odpovědnost za rozvoj soutěžního golfu, rozvoj infrastruktury a výchovně vzdělávací proces skrze propojené subjekty – by mělo být úlohou viceprezidentů.

5

Má-li se ČGF proměnit, bude to vyžadovat mnoho práce – změnu vnitřního uspořádání, úpravu stanov a dalších dokumentů, změnu fungování.

Proměna, kterou navrhujeme, bude největší od vzniku federace. Není možné ji odbýt. Každá federace má svou ústavu: tou naší jsou stanovy. Jejich úprava potřebuje dobře připravit, důkladně a otevřeně prodiskutovat. Jsme připraveni ČGF takovou změnou provést.

6

Jedině taková golfová federace, která bude spojovat všechny, kdo se na českém golfu podílejí, může náš sport autenticky a účinně hájit a zastupovat směrem ven i dovnitř golfového prostředí. 

Cílem, kvůli němuž tuto změnu navrhujeme, je výraznější postavení ČGF dovnitř i navenek. Pokud budeme pod střechou ČGF vystupovat a jednat společně, budeme silnější.

Jak to chceme udělat

Česká golfová federace musí být 

OPRAVDOVOU FEDERACÍ

Chceme, aby Česká golfová federace zastupovala zájmy celého českého golfu. Musí odpovídajícím způsobem reprezentovat všechny zainteresované strany, které prostředí českého golfu vytvářejí. Žádná z nich nesmí nadřazovat své cíle a potřeby nad cíle a potřeby celku. Společně se musejí domlouvat a férově rozhodovat o tématech a problémech, které se dotýkají všech.

 

Náš program, připravený v souladu s postoji PGA, je založen na vzájemné spolupráci tří hlavních subjektů, které jsou nositeli rozvoje českého golfu:


Soutěžní golf reprezentovaný kluby (současná ČGF)

Provozovatelé golfové infrastruktury (současná AGH)

Výchova a vzdělávání, profesionální golf (česká PGA)

Spojení, díky kterému získá Česká golfová federace sílu prosazovat ve sportovním prostředí, ale i ve společnosti zájmy celého golfu, nevznikne bez nutné změny stanov, které musí takovou roli reflektovat.

Česká golfová federace musí být 

OPRAVDOVOU FEDERACÍ

Chceme, aby Česká golfová federace zastupovala zájmy celého českého golfu. Musí odpovídajícím způsobem reprezentovat všechny zainteresované strany, které prostředí českého golfu vytvářejí. Žádná z nich nesmí nadřazovat své cíle a potřeby nad cíle a potřeby celku. Společně se musejí domlouvat a férově rozhodovat o tématech a problémech, které se dotýkají všech.

 

Náš program, připravený v souladu s postoji PGA, je založen na vzájemné spolupráci tří hlavních subjektů, které jsou nositeli rozvoje českého golfu:


Soutěžní golf reprezentovaný kluby (současná ČGF)

Provozovatelé golfové infrastruktury (současná AGH)

Výchova a vzdělávání, profesionální golf (česká PGA)

Spojení, díky kterému získá Česká golfová federace sílu prosazovat ve sportovním prostředí, ale i ve společnosti zájmy celého golfu, nevznikne bez nutné změny stanov, které musí takovou roli reflektovat.

silnygolf_logo2

Změna ČGF ve třech krocích

Přípravná 

fáze

V první fázi vedeme komplexní a podrobnou diskusi se všemi, kterých se stav a budoucnost českého golfu týká. Nebojíme se bouřlivých debat, hledáme konsensus mezi zástupci klubů, hřišť a PGA na tom, jak velká změna je potřebná a co by měla přinést. Tato etapa již začala. Jejím završením bude podrobné představení našeho programu a naše kandidatura na funkce prezidenta a viceprezidenta federace s mandátem připravit příslušné návrhy změny stanov a vnitřního uspořádání ČGF.

Práce na

stanovách

Druhá etapa bude ve znamení moderované diskuse se všemi subjekty, které pečují o rozvoj golfu v České republice. Zamýšlenou změnu stanov rozpracujeme v několika oblastech, k nimž budeme postupně vést věcnou debatu. Jejím výsledkem bude předložení návrhu nových stanov celé členské základně ČGF k rozhodnutí.

Reorganizace vnitřní struktury

Výsledkem změny stanov by měla být také nová struktura vedení ČGF, jejích výborů a profesionálního aparátu. Bude třeba rozdělit odpovědnosti a pojmenovat agendy každého představitele ČGF v nové struktuře. Cílem je, aby každý znal nejen svou svěřenou oblast, ale také úkoly a zodpovědnosti, které z ní plynou. Změna stanov přinese důslednou práci s nastavením měřitelných cílů, kterých chceme ve spolupráci s kluby, hřišti a PGA dosáhnout. Výsledkem je zastavení úbytku hráčů, retence a aktivizace bývalých hráčů, příchod nových.


Zavedení změn do praxe bude etapou poslední, nejnáročnější. Na jejím konci ale bude kýžený výsledek: 

silnější, věrohodnější, sjednocená federace, která jako jediná bude zastupovat celý svět českého golfu.

PROČ PRÁVĚ MY

Vratislav Janda je právníkem, jako diplomat působil v Evropě, Asii, Africe a Americe (mimo jiné jako zástupce velvyslance v USA), zasedal v nejvyšším managementu nadnárodních společností, např. British American Tobacco, Nestlé. V posledních letech se profesionálně věnuje korporátní komunikaci a vztahům mezi státní správou a subjekty, které zastupuje.

 

Přichází jako kandidát na prezidenta. Chce využít svůj vliv a diplomatické zkušenosti (včetně sportovní diplomacie) při jednání se státem, zlepšovat jméno golfu u široké veřejnosti a připravit podmínky pro zvyšování zájmu o něj.

Moje motivace

Vyrostl jsem ve sportovním prostředí. Můj otec se stal dvanáctkrát mistrem republiky v šermu a dvě období řídil Československý šermířský svaz. Můj bratr byl předsedou nového Českého šermířského svazu a pak dvě volební období také prezidentem celé Evropské šermířské federace. Sportovní diplomacii mám v DNA, a přestože jsem byl reprezentantem v šermu, golf je mou srdeční záležitostí. Proto pro něj chci pracovat stejně tvrdě a úspěšně, jako to táta a bratr dělali pro šerm.

silnygolf_Janda

JUDr. Vratislav Janda 

kandidát na prezidenta ČGF

Jan Loužecký je zakladatelem a bývalým majitelem společnosti TeeTime, je nositelem řady myšlenek a projektů, které v minulosti posunuly a posouvají český golf vpřed.


Aspiruje na funkci viceprezidenta, v níž chce obhajovat potřeby golfové infrastruktury (provozovatelé hřišť a dalších golfových zařízení), která spoluvytváří nezbytnou podmínku fungování a rozvoje golfu.

Moje motivace

V golfu působím od září 2000, kdy jsem podepsal smlouvu s Hanušem Goldscheiderem a na mé vlastní náklady vznikla první generace Federačního serveru, dodnes v Evropě ojedinělého centrálního řešení. Následné úsilí pak šlo vstříc potřebám provozovatelů hřišť, do rezervačních a odbavovacích systémů napojených na server České golfové federace. Do voleb jdu s vizí propojení subjektů, které tvoří fenomén golfu, a to nejen na informační, ale především lidské a procesní bázi. Chci spojit jejich sílu pro rozvoj celého sjednoceného českého golfu.

silnygolf_Louzecky

PaedDr. Jan Loužecký, CSc.

kandidát na viceprezidenta ČGF

Kontaktní formulář

>