Závěrečná zpráva z pracovní skupiny „Obraz golfu“

Jak jsem slíbil, s naším týmem pokračujeme v systematické práci analyzování problémů českého golfu. Vycházíme z témat, která jsme posbírali na svých podzimních cestách po golfových hřištích a klubech s kolegou Janem Loužeckým a prezidentem AGH Petrem Šikošem. Silné téma, které zaznívá z mnoha Vašich úst,

Jak jsem slíbil, s naším týmem pokračujeme v systematické práci analyzování problémů českého golfu. Vycházíme z témat, která jsme posbírali na svých podzimních cestách po golfových hřištích a klubech s kolegou Janem Loužeckým a prezidentem AGH Petrem Šikošem.

Silné téma, které zaznívá z mnoha Vašich úst, je „Obraz golfu v české veřejnosti“. 

Golf nemá u veřejnosti dobré jméno. Problematika je nesmírně široká. Na samotném začátku jsme si kladli otázky, na které bude užitečné si umět odpovědět: 

 • Jak je golfový sport ekonomicky a časově náročný? 
 • Jaký je dosah golfu na zdraví člověka? 
 • Jaký je dosah golfu na ekologii a ochranu vodních zdrojů? 
 • Jaký je vliv golfu na sociální vztahy, jak je vhodný pro děti, ženy, rodiny a seniory? 
 • Jaký je vztah vrcholových sportovců z jiných sportů ke golfu?  
 • Jaká je popularita golfu z pohledu sportu diváckého versus aktivního? 

Vedle odpovědí na otázky je to ovšem i hledání příčin, které způsobily a způsobují: 

 • Pokles nebo stagnaci počtu golfistů 
 • Nevelkou popularitu mezi veřejností 

Změna obrazu golfu v české veřejnosti je klíčem k tomu, jak dát šanci projektům hledání nových nebo staronových golfistů, udržet je u golfu, a docílit toho, aby se podobně jako ve vyspělých zemích stal golf sportem pro celou rodinu, pro všechny věkové skupiny, sportem pro celý život. 

S kolegou Loužeckým jsme pečlivě vybírali zástupce do této pracovní skupiny. Pozvání přijali:

 • Pavel Zeman – Kšírovka 
 • Michal Vlček – Zbraslav 
 • Jan Motlík – Cihelny 
 • Jiří Hamr – Kotlina 
 • Pavel Hloušek – Park Golf Hradec Králové  
 • Martin Mňahončák – Kynžvart 
 • Alan Babický – PGA 

Pracovní skupiny se dále zúčastnili aktivně její organizátoři:

 • Vratislav Janda – předseda pracovní skupiny 
 • Jan Mergl – viceprezident PGA 
 • Jan Loužecký – administrátor 

Pracovní schůzky se konaly v online prostředí Microsoft Teams 

1.  2.  2021  v 15:00
22. 2. 2021 v 15:00
8. 3. 2021 v 15:00
22. 3. 2021 v 15:00

Celý text zprávy najdete níže. Věříme, že výsledky a závěry pracovní skupiny budou vhodným podnětem a zdrojem pro práci České golfové federace, pro práci PGA, pro Asociaci golfových hřišť, ale i všechny ostatní subjekty, které se podílejí na rozvoji českého golfu.

Dovolte mi, abych všem účastníkům pracovní skupiny za sebe a za celý organizační tým poděkoval za aktivní účast a za názory, které představují cenný materiál pro budoucí řešení této problematiky.

za silný golf
Vratislav Janda

A.    Východiska

Golf je organickou kombinací tří kategorií: značky, produktu a služby. Čelí stejně jako jiné sporty existenciálním výzvám. O to více, že se nejedná o produkt nezbytný k uspokojení základních potřeb, ale o jednu z variant trávení volného času. Vše okolo infiltrace a profilace golfu do života společnosti má charakter příležitosti, nikoliv nezbytnosti, a obliby, nikoliv potřeby.  Jde o záležitost,která jen velmi málo pravděpodobně „zachvátí“ celou zemi jaksi „samo sebou“, ponechána volné existenci. Je nezbytné vyvíjet aktivní propagační a osvětovou činnost, aby si golf vydobyl místo na slunci. To platí v případě golfu a ČR o to víc, že většina cílových skupin již má dostatek možností, kterými mohou vyplnit svůj volný čas. Situaci významně komplikuje nedostatek korektní informovanosti o golfu.

Zde jsou témata, které obraz golfu ve veřejnosti charakterizují:

B.    Diskusní témata

Veřejnost
 • Golf je vnímán zejména mládeží jako nezáživný sport.
 • Golf je považován za drahý sport, náročný na čas.
 • Golfisté jsou vnímáni jako snobi, golfová hřiště jsou nepřátelská území, atmosféra se jeví uzavřená.

Golf je značka, sport, služba, produkt, který se pere o své místo na seznamu možností: „Co s volným časem, za co utratit peníze, co mi to přinese, jak mi to nabourá práci a rodinu, kam dát děti, co to bude stát?“

Není pochyb o tom, že golf je výjimečná hra v nádherném prostředí, parádní sport pro každou věkovou kategorii. Je napínavý, těžký, vyvolává vášeň. Nelze jej dávat do stejného pytle s levnými produkty pro širokou veřejnost.

Je na místě rozdělení golfu na Sport a zábavu. Jedná se o dva úplně rozdílné pohledy na golf. Sportovně založení lidé hrají a budou hrát golf jako sport i jako zábavu. Existují ovšem hráči, pro které je golf pouze zábavou, bez ambicí soutěžit, užívat si přírodu a spoluhráče, se kterými hrají.

Sport
 • Golf je jako každý jiný sport, kde mají rodiče ambice vychovat ze svých dětí špičkové sportovce.
 • Jejich motivem je být se svými dětmi co nejdéle, následně sportovní stipendium v zahraničí.

Ostatní organizované sporty, jako hokej, fotbal, basketbal, judo, šerm, veslování, házená, tenis, florbal, atletika, mají svoji

skupinu aktivních hráčů a hráček ve věku od 5 do 30 let. Z aktivně sportujících lidí se rekrutují ti, kteří jezdí na kole, běhají, chodí do přírody, lezou po horách, plavou, lyžují, cestují za pohybem a hrají golf. Tato skupina (odhadem 1-3% populace) je svým životním stylem absolutně odlišná od zbytku populace, pro kterou je sportovní prostředí (jakékoliv) nepříjemné a nepřístupné.

Z pohledu výše tvoří cílovou skupinu téměř výhradně bývalí nebo aktivní sportovci, lidé s vybudovanými pohybovými a společensko-sportovními návyky, kultivovaní lidé se zájmem o sport, 1-3% populace, potenciál 100-300.000 lidí (tomu odpovídá situace v devítimilionovém Rakousku, kde je 160.000 registrovaných golfistů). 

Zábava
 • Golf je považován za zdravý sport, nikoliv však adrenalinový (vhodný do důchodu).
 • Velká část špičkových sportovců, vzorů, má golf jako doplňkový a následně, jako životní sport
 • Kdo začne s golfem, stává se pro něj vášní a životní nutností.
 • Sport, kde mohou společně sportovat mladí, staří, muži, ženy, špičkoví golfisté i začátečníci.
 • Pro ty, kteří ho vášnivě hrají, je golf je adrenalinový sport, pro ostatní  možnost setkání a zábava, show.

Z pohledu aktuální pandemické situace je golf jedním z mála sportů, který má „zelenou“. Odpovídají tomu nárůsty počtu hráčů, nárůsty počtu her. Napomáhá tomu i obtížnost vycestovat za hranice ČR. Situace je příležiostí zejména pro ty, kteří dříve hráli a z různých důvodů přestali. Představují potenciál více než 50 tisíc hráčů.

Obrovský potenciál představují senioři, kterých je v ČR cca 3 mil., 10% z nich je schopno přiměřené fyzické aktivity a zároveň disponují alespoň v minimální míře potřebnými finančními prostředky.

Podceňovaným bodem je nikoliv cena, ale nesrozumitelná cenová politika, která mnohé zájemce o golf odrazuje. Myslí si, že musí platit roční poplatky a k tomu i fee za hru, často si myslí, že musí každoročně platit vstupní poplatky.  

Ekologie
 • Povědomí o ekologii golfu je velmi slabé.
 • Skutečnost, že golfová hřiště kultivují krajinu a pomáhají udržovat ekosystémy lokální flóry a fauny, je mnohdy popíraná.
 • Není známá skutečnost, že golfová hřiště pomáhají zadržovat vodu v krajině, která by jinak volně, bez užitku, stekla do řek.

V situaci, kdy vzhledem k měnícímu se klimatu ČR řeší problém sucha, mohou být golfová hřiště se svou plochou významnou součástí globálního řešení.

C.    Jak dále?

Cíle

Prvním krokem, dříve než nastane jakékoliv řešení nápravy „obrazu golfu v české veřejnosti“, je shoda na cílech. Je třeba si stanovit jasné, ideálně měřitelné, cíle.

Prvoplánově kultivujeme obraz golfu v povědomí negolfistů. To by mělo být naším základním cílem: Vysvětlování pozitiv golfu, odbourávání negativ a nepravdivých legend.

 • Jedná se o cíle dlouhodobé, např. na 3, ideálně na 5 let.
 • Existují marketingové ukazatele, které podmiňují, měří a dokládají povědomí o golfu a názorový přesun od negativních pocitů, přes čistou akceptaci až po fanouškovství.
 • Je oprávněné předpokládat, že samotné bourání bariér bude automaticky, nicméně se zpožděním, znamenat snížení míry inertnosti ke golfu, ve výsledku nárůst zájmu o golf.
 • Zájem o golf se přetaví v nové členy, pokud bude infrastruktura nastavena vstřícně: pocity, ceny atd.
 • Práce s mediálním obrazem je jedině možná, a tedy nutná, na centrální úrovni, konkrétní „ochutnávkové“, náborové a další taktiky tohoto typu musí být vykonávány lokálně, s centrální podporou a poskytnutým servisem.

Nábor nových golfistů může být v této fázi kontraproduktivní, napovídají tomu zkušenosti několika posledních let. S negativním obrazem golfu se navzdory mnoha nejrůznějším snahám jak ze strany ČGF, tak ze strany resortů a škol nepodařilo přivést nové hráče. Frustrace přichází na obou stranách, areály mají pocit, že „hází hrách na střechu“, že „marketing nefunguje“ a lidé přicházející do „nespolupracující infrastruktury“ mají potvrzeny své obavy, že „golf pro ně není“.

Strategie

Naplnit základní cíl „kultivace obrazu golfu v povědomí negolfistů“ lze prostřednictvím dílčích cílů, ke každému z nich je třeba nalézt odpovídající strategii. Zde možný výčet:

 • Propagovat golf jako jeden ze tří nejmasověji provozovaných sportů světa.
 • Propagovat pozitivní přínosy golfu na zdraví člověka.
 • Propagovat golf jako moderní aktivitu vedoucí k budování morálně volních vlastností dětí.
 • Komunikovat golf jako sport, kde se dá soutěžit celý život.
 • Nabídnout golf lidem se ztíženými pohybovými schopnostmi.
 • Nabídnout golf jako zrcadlo k sebepoznání.
 • Nabídnout golf jako náplň v důchodu.
 • Nabídnout golf jako jeden z nejlépe placený sportů pro malé naděje.
 • Ukázat golf jako jeden z mála sportů, kde mohou společně sportovat mladí, staří, muži, ženy.
 • Prokázat, že Golf je adrenalinový sport, dynamická a napínavá show.

Je zřejmé, že každá strategie bude mít svou cílovou skupinu. Z pohledu základního cíle se bude jednat o tři cílové skupiny:

B. Vzdělávací systém, kde sehrají roli MŠMT, školy a výchovně vzdělávací zařízení:
Druhý stupeň základních škol a tělocvikáři
Vysoké školy se svými stipendijními programy

A. Negolfová veřejnost, kde sehrají roli masová média. V závislosti na zvolení cílových strategií bude užitečné cílit na správné segmenty:

 • Muži nebo ženy 25-50
 • Rodiny s dětmi
 • Teenageři
 • Senioři

B. Vzdělávací systém, kde sehrají roli MŠMT, školy a výchovně vzdělávací zařízení:

 • Druhý stupeň základních škol a tělocvikáři
 • Vysoké školy se svými stipendijními programy

C. Veřejné instituce, které sehrají úlohu v podpoře infrastruktury:

 • Samospráva a municipální sportovní areály
 • MŽP a role hřišť v ekologii a vodním hospodářství
 • Pojišťovny ve vztahu k seniorům, lidem se ztíženými pohybovými schopnostmi
 • Charita v poznání dobročinnosti golfových institucí
Taktiky

Rozpracování jednotlivých strategií má výraz v 

 • nalezení a využití vhodných marketingových kanálů od TV přes billboardy až po sociální sítě,
 • tvorbě mediálních kampaní
 • realizace souvisejících akcí a projektů

do jednoho Komunikačního plánu

Komunikační plán

Nezbytnost postavení Komunikačního plánu a jeho logika jsou v tom, že ve vybraném období, například 4 – 5 let ukazuje koordinovanost časového nasazení jednotlivých aktivit a finanční náročnost. Jednotlivé strategie mají obraz v kampaních a akcích, velmi srozumitelně postavených do jediné matice, kterou lze sestavit na základě dostupných komunikačních zdrojů financí i lidí, kteří budou jednotlivé akce řídit a realizovat.

Rozpočet

Situace v českém golfu: „federace a areály“ má silnou paralelu v mezinárodních korporacích.

Podle této logiky participující golfové areály přispívají svými možnostmi (nejen finance, ale i lokální marketingové kanály, vlastní produkty jako hrací fee apod.) k naplnění dohodnutého Komunikačního plánu. Zapojení resortů a klubů je navýsost logické, neb z kampaně profitují také. Ze strany ČGF dostanou vedle „centrální kampaně“ tzv. „tool box“ (bednu s nářadím a návody) pro použití v „lokální kampani“. Zajišťování Komunikačního plánu oběma stranami procesně, finančně i věcně, je nutnou podmínkou výsledné efektivnosti.

D. Závěrem

Věříme, že rozpracování problematiky „Obraz golfu v české veřejnosti“ v pracovní skupině je vhodným východiskem pro práci ČGF a všech souvisejících subjektů, které přispívají k rozvoji českého golfu.

Je zřejmé, že řešení problematiky musí vycházet ze součinnosti všech těchto subjektů pod taktovkou ČGF.

Je také zřejmé, že řešení problematiky není možné realizovat jen z pouhého entusiasmu dobrovolných funkcionářů. Jde o koordinovanou činnost profesionálů, kteří musí být hodnoceni za své výsledky podle stanovených metrik. Na výsledcích jejich práce stojí budoucí vývoj obrazu golfu v české veřejnosti. Je nejvyšší čas tento obraz začít měnit: Systematicky, profesionálně a s využitím potenciálů všech golfových subjektů. Covidová doba je vhodnou příležitostí.